词库网广告
关于设字的解释:
设的其他解释:

在新华字典中如何解释?

在说文解字中如何解释?

在英语字典中如何解释?

在俄语字典中如何解释?

在日语字典中如何解释?

在韩语字典中如何解释?

在法语字典中如何解释?

在德语字典中如何解释?

在意大利语字典中如何解释?

汉语拼音:shè

汉字部首:

部外笔画:4

总笔画数:6

五笔86版:ymcy

五笔98版:ywcy

仓颉输入:ivhne

四角号码:37747

郑码输入:sqx

uni-code:CJK 统一汉字 U+8BBE

笔顺编号:453554

笔顺读写:捺折撇折折捺

首尾分解:讠殳

部件分解:讠几又

点击朗读

 1. 布置,安排:~立。~置(a.设立;b.安装)。~宴。

 2. 筹划:~计。~法。

 3. 假使:假~。~或。~身处地。

〈动〉

 1. (会意。从言,从殳。本义:摆设;陈列)

 2. 同本义 [display;find a place for]

  設,施陈也。——《说文》

  钟鼓既设。——《诗·小雅·彤弓》

  整设于门外。——《礼记·月令》。注:“陈也。”

  规矩陈设。——《礼记·经解》

  张乐设饮。——《战国策·秦策》

  入其舍,则密室垂帘,帘外设香几。——《聊斋志异·促织》

  设树险阻。——《淮南子·本经》

  设酒杀鸡作食。——晋· 陶渊明《桃花源记》

 3. 又如:陈设(摆设);设醮修禳(僧道为禳除灾祟而设的道场);设蓍(占卦。蓍:蓍草,古人常用其占卜);设弧(摆设木弓。表示生男);设帨(摆设佩巾。表示生女);设奠(陈设祭品,追悼亡者);设醴(设置甘美的醴酒。比喻礼遇贤士)

 4. 创立,建立,开创 [create;establish;set up]

  权之所设。——《公羊传·桓公十一年》。注:“设,施也。”

  设都于禹之绩。——《诗·商颂·殷武》

  其后齐中衰,管子修之,设轻重九府。——《史记·货殖列传序》

 5. 又如:附设(附带设置);设令(施设律令);设位(立位,定位);设官(设置官职);设科(设立教授的学科;设置取士任官的科目);设帐(开馆教授门徒);设版(构筑防御工事以备敌);设险(在险要地方设置防御);设覆(设置伏兵)

 6. 筹划;秘密策划 [work out;plot]

  设以攻宋。——《淮南子·修务》

  吾必设计先除此二人。——《三国演义》

 7. 又如:设阱(设计陷害别人);想方设法;设谋(设定谋略);设计(算计;谋划);设局(设下骗局;安排圈套);设施(安排;措置);设处(筹划,安排)

 8. 拟设;设置 [set up;install]

  岂设君之道固如是乎?——清· 黄宗羲《原君》

 9. 又如:设疑(提出疑问);设论(文体名。拟设问答来阐扬论述的意旨);设难(拟定问题铺设言辞,以困窘对方);设辩(拟设辩说);设言托意(拟设言语来寄寓心意)

 10. 施行,实现 [carry out]

  各一则不设。——《吕氏春秋》

 11. 又如:设教(施行教化)

 12. 布置,部署 [arrange;fix up]

  赵亦盛设兵以待 秦, 秦不敢动。——《史记》

 13. 表示假设关系,相当于“如果”、“假如” [if]

  设以炮至,吾村不齑粉乎?——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

 14. 又如:设若;设使

〈形〉

 1. 完备 [complete]

  居处,兵卫甚设。——《史记·刺客列传》

 2. 大 [large]

  益长裕而不设。——《易·系辞下》

 1. 设拜 shè bài

  [salute] 行礼

 2. 设备 shè bèi

  [set up]∶装备以供应用

  新建的体育馆设备得很现代化

 3. 设法 shè fǎ

  [try;manage;strive;make an attempt to] 想办法

  我们正在设法解决水箱漏水的问题

 4. 设防 shè fáng

  [set up defences;fortify;garrison] 设置防卫力量

  层层设防

 5. 设伏 shè fú

  [waylay;lay an ambush] 预先安排埋伏

  设伏歼敌

 6. 设岗 shè gǎng

  [post a sentry] 布置岗哨

  侦缉队沿街设岗,搜查过往行人

 7. 设或 shè huò

  [if] 假如

  老兄设或能把门路走通,通得到赵护院那里,那便事半功倍了。--李 ??人《暴风雨前》

 8. 设计 shè jì

  [design;project;scheme] 按照任务的目的和要求,预先定出工作方案和计划,绘出图样

  为解决这个问题而专门设计的图案

 9. 设局 shè jú

  [set a trap] 设置圈套

  设局诓骗

 10. 设立 shè lì

  [set up] 成立;建立

  设立机构

 11. 设圈套 shè quān tào

  [shill] 施以计谋使别人上当

 12. 设若 shè ruò

  [if] 假若

  设若单单是有阳光,那也算不了出奇。--《济南的冬天》

 13. 设色 shè sè

  [colour] 涂色;着色

  图画之设色者,用水彩,中外所同也。--蔡元培《图画》

 14. 设身处地 shè shēn chǔ dì

  设:设想。设想自己处在别人的那种境地。指替别人的处境着想。

 15. 设施 shè shī

  [installations]∶为某种需要而建立的机构、系统、组织、建筑等

  军事设施

 16. 设使 shè shǐ

  [if] 如果;假使

 17. 设限 shè xiàn

  [limit] 设置限额,进行限制

  美国为了保护本国纺织业,对输入品设限

 18. 设想 shè xiǎng

  [assume;imagine;conceive;envisage;suppose;presume]∶想象;假想

  不堪设想

 19. 设宴 shè yàn

  [give a dinner;give a banquet] 设置宴席

  设宴款待贵宾

 20. 设营 shè yíng

  [quartering;encamping;billeting] 军队安排宿营

 21. 设置 shè zhì

  [set up;install;emplace]∶设立

  设置专门机构

康熙字典类目:【酉集上】【言字部】

康熙字典解释:【唐韻】識列切【集韻】【韻會】【正韻】式列切,𠀤扇入聲。

【說文】施𨻰也。

从言从殳。

殳,使人也。

【徐曰】殳,所以驅遣使人也。

會意。

【博雅】合也。

【玉篇】置也。

【易·繫辭】聖人設卦以觀象。

【疏】是施設其卦,有此諸象也。

【詩·小雅】設此旐矣。

【註】𨻰也。

【禮·經解】規矩誠設,不可欺以方圜。

【註】謂彈畫也。

【疏】謂置設。

 又【韻會】立也。

【前漢·文帝紀】高帝設之,以撫四海。

【註】置立也。

謂立此法也。

 又大也。

【周禮·冬官考工記】桃氏爲劒,中其莖,設其後。

【疏】設,大也。

謂從中以却稍大之後,大則于把易制也。

 又假借之辭。

【戰國策】今先生設爲不宦。

【註】設者,虛假之辭。

【前漢·趙廣漢傳】鉤距者,設欲知馬賈,則先問狗。

 又突厥別部典兵者曰設。

【唐書·李子和傳】突厥署子和爲屋利設。

【註】屋利者,一設之號也。

 又【韻會】唐制,諸郡燕犒將吏謂之旬設,今㕔事謂設㕔,公厨曰設厨。

 又姓,見【姓苑】。

 又叶書質切,音失。

【詩·小雅】鐘鼓旣設,舉酬逸逸。

設叶逸。

 又叶式吏切,音試。

【王讚·荀夫人誄】喪庭靡託,几筵虛設。

躬當昏迷,事無荒滯。

 【六書故】亦作〈言𠬸〉。

鋪𨻰詞說也。


考證:〔【戰國策】今先王設爲不宦。〕

 謹照原文先王改先生。

没有记录!